DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Close Brothers Group plc

Close Brothers Group plc is a UK based financial services group. It operates through three divisions, Banking, Securities and Asset Management, and its clients include small and medium sized companies, individuals and financial institutions.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Close Brothers Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CBG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial