DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ComputaCenter plc

Computacenter plc, engages in the supply, implementation, support, and management of information technology systems. It operates in three segments: Product, Professional Services, and Support and Managed Services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ComputaCenter plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CCC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services