DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Chaarat Gold Holdings Limited

Chaarat Gold Holdings Limited is an exploration and development company operating in the Kyrgyz Republic with a large, high grade resource – the Chaarat Gold Project. The Company’s key objective is to become a low cost gold producer generating significant production from the development of the Chaarat Gold Project. Chaarat is engaged in an active community engagement programme to optimise … More the value of the Chaarat investment proposition.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Chaarat Gold Holdings Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CGH

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials