DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Conygar Investment Company PLC

Conygar Investment Company PLC is a real estate company based out of Fourth Floor, 110 Wigmore Street, London, W1U 3RW, London, Marylebone, United Kingdom. Conygar group aims to invest in property assets where they can add significant value using their property management, development and transaction structuring skills.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Conygar Investment Company PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CIC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--