DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Carpetright plc

Carpetright plc, engages in the retail sale of floor coverings. It sells a range of carpets, rugs, vinyls, laminates, and associated accessories, as well as beds.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Carpetright plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CPR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Home Furnishings & Fixtures

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods