DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của City of London Investment Trust plc

The City of London Investment Trust plc is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by Henderson Investment Funds Limited. It is co-managed by Henderson Global Investors Limited.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
City of London Investment Trust plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CTY

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial