DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dolphin Capital Investors Limited

Dolphin Capital Investors Limited is a publicly owned real estate investment firm. The firm manages real-estate portfolios for its clients. It also provides community services such as security, maintenance, health services, facilities, and property management.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dolphin Capital Investors Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DCI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Real Estate Development

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial