DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Diageo plc

Diageo is the world's leading premium drinks business with an outstanding collection of beverage alcohol brands across spirits, beer and wine. These brands include Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Windsor, Buchanan's and Bushmills whiskies, Smirnoff, Ciroc and Ketel One vodkas, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray and Guinness.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Diageo plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DGE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Beverages - Wineries & Distillers

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods