DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của De La Rue plc

De La Rue plc operates as a commercial security printer and papermaker worldwide. It operates in two segments, Cash Systems, and Security Paper and Print.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
De La Rue plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DLAR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Paper & Paper Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods