DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Daily Mail and General Trust plc

Daily Mail and General Trust PLC is engaged in multiple media business. The Company operates in six operating divisions: national newspapers, local media, business information, Euromoney Institutional Investor (Euromoney), exhibitions and radio.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Daily Mail and General Trust plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DMGT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Publishing - Newspapers

LĨNH VỰC / SECTOR
Services