DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dignity Plc

Dignity plc provides funeral services in the United Kingdom. It operates in three segments: Funeral Services, Crematoria, and Pre–arranged Funeral Plans. The Funeral Services segment provides funerals and ancillary items, such as memorials and floral tributes.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dignity Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DTY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Personal Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods