DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Electrocomponents plc

Electrocomponents plc distributes electronics and maintenance products to engineers in the United Kingdom, rest of continental Europe, North America, and the Asia Pacific. It offers electronics, electrical, industrial, and commercial supplies and services primarily under the RS brand, as well as under the Allied brand.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Electrocomponents plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ECM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services