DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Euromoney Institutional Investor plc

Euromoney Institutional Investor PLC, a business-to-business media group, provides business information on the finance, law, energy, transport, metals, and commodities sectors in the United Kingdom, North America, and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Euromoney Institutional Investor plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ERM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Publishing - Newspapers

LĨNH VỰC / SECTOR
Services