DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Eros International plc

Eros International Plc is an integrated media and entertainment company. The Company is a global player in the bollywood arena. It also distributes and exploits films across formats globally via cinemas, home entertainment, television and new media formats.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Eros International plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EROS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Multimedia & Graphics Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology