DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Esure Group PLC

esure Group plc provides general insurance products in the United Kingdom. It operates in four segments: Motor Underwriting, Home Underwriting, Non- Underwritten Additional Services, and Investments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Esure Group PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ESUR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial