DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của EVRAZ plc

EVRAZ plc produces and distributes steel and related products. It operates in four segments: Steel Production, Mining, Vanadium Products, and Other Operations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
EVRAZ plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EVR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Steel & Iron

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials