DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Firstgroup plc

FirstGroup plc is a transport operator in the United Kingdom and North America. It has four operating divisions: UK Bus, UK Rail, North America and Greyhound.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Firstgroup plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FGP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Trucking

LĨNH VỰC / SECTOR
Services