DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Petra Diamonds Ltd.

Petra Diamonds Limited (Petra) is an independent diamond mining company and supplies rough diamonds to the international market. Petra has a diversified portfolio, with controlling interests in seven producing mines six in South Africa.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Petra Diamonds Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FPO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials