DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của James Fisher & Sons plc

James Fisher and Sons plc provides services to the marine industry and engineering services to the nuclear industry in the United Kingdom and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
James Fisher & Sons plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FSJ

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services