DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Fuller Smith & Turner plc

Fuller, Smith & Turner PLC operates managed pubs and hotels in the United Kingdom and internationally. It also engages in the operation of tenanted and leased pubs.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Fuller Smith & Turner plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FSTA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services