DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của J Sainsbury PLC

J Sainsbury plc engages in retailing grocery and related products in the United Kingdom. It offers a range of food, and complementary non-food products and services primarily under the Sainsbury's and TU home brand names.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
J Sainsbury PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GB0767628

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Grocery Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services