DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Genus plc.

Genus PLC is a United Kingdom-based company engaged in the development and marketing of biotechnology and value added products for the improvement of animal breeding. The Company provides natural animal genetics aiming for the bovine and porcine supply chain.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Genus plc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GENS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials