DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Glencore PLC

Glencore plc engages in the production, sourcing, processing, refining, transporting, storage, financing, and supply of commodities worldwide. It operates in three segments: Metals and Minerals, Energy Products, and Agricultural Products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Glencore PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GLEN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials