DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Greggs plc

Greggs plc operates as a bakery retailer in the United Kingdom. The company offers sandwiches, savories, bread and rolls, and drinks, as well as sweets comprising cakes, muffins, or biscuits.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Greggs plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GRG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Grocery Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services