DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hays plc

Hays plc operates as specialist recruitment and human resource company in the United Kingdom and internationally. It recruits permanent and temporary professional and technical staff.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hays plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HAS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Staffing & Outsourcing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services