DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Halfords Group plc

Halfords Group plc engages in retailing automotive, leisure, and cycling products primarily in the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Halfords Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HFD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Retail, Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Services