DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hilton Food Group PLC

Hilton Food Group plc, engages in the retail meat packing for international food retailers in Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hilton Food Group PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HFG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Food - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods