DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Helical Bar plc

Helical Bar plc, engages in property investment, dealing, and development primarily in the United Kingdom. It involves in mixed use development, office refurbishment and development, retail refurbishment and development, retail asset management, industrial development, and retirement villages development.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Helical Bar plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HLCL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial