DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hansard Global Plc

Hansard Global plc, operates as a specialist long-term savings provider, offering life assurance and investment solutions to international investors. The company provides a range of flexible and tax-efficient investment products within life assurance policy wrappers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hansard Global Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HSD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Life Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial