DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hargreaves Services Plc

Hargreaves Services plc, operates as a minerals and support services company in the United Kingdom. It operates in three divisions: Minerals, Industrial, and Transport.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hargreaves Services Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HSP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Air Delivery & Freight Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods