DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của International Airlines Group

International Airlines Group is one of the world's largest airline groups with 548 aircraft flying to 268 destinations and carrying more than 100 million passengers each year. It is the third largest group in Europe and the sixth largest in the world, based on revenue.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
International Airlines Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IAG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Major Airlines

LĨNH VỰC / SECTOR
Services