DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Intermediate Capital Group plc

Intermediate Capital Group PLC is a public investment firm specializing in mezzanine financing for a wide variety of transactions including acquisitions, public to private transactions with or without private equity backing, management buyouts and management buyins, development capital, public quoted company finance, off-balance-sheet finance, refinancings and recapitalizations, and pre-IPO financing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Intermediate Capital Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ICP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial