DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Informa PLC

Informa plc provides specialist information to academic and scientific, professional, and commercial markets via publishing, events, and performance improvement worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Informa PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Publishing - Newspapers

LĨNH VỰC / SECTOR
Services