DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ITV plc

ITV plc operates as a media company in the United Kingdom and internationally. It operates in three segments: Broadcasting, Global Content, and Online.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ITV plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ITV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Broadcasting - TV

LĨNH VỰC / SECTOR
Services