DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của JD Wetherspoon plc

J D Wetherspoon plc owns and operates pubs in the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
JD Wetherspoon plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JDW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services