DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Johnson Matthey plc

Johnson Matthey Plc operates as a specialty chemicals company in the United Kingdom and internationally. The company operates in three divisions: Environmental Technologies, Precious Metal Products, and Fine Chemicals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Johnson Matthey plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JMAT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Chemicals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials