DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Keller Group plc

Keller Group plc provides ground engineering services to the construction industry in Europe, North America, Australia, the Middle East, and Asia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Keller Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KLR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
General Contractors

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods