DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của KSK Power Ventur PLC

KSK Power Ventur Plc engages in the development, operation, and maintenance of private sector power projects in India. The company develops coal based and natural gas based power plants, as well as hydro-electric power plants. It also operates as an investment advisor and manager.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
KSK Power Ventur PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KSK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electric Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities