DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Legal & General Group Plc

Legal & General Group Plc provides various insurance products and services worldwide. It operates in six segments: Legal & General Savings, Legal & General Insurance, Legal & General Retirement (LGR), Legal & General Investment Management (LGIM), Legal & General America (LGA), and Legal & General Capital (LGC).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Legal & General Group Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LGEN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Life Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial