DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Low & Bonar plc

Low & Bonar PLC engages in the manufacture and supply of performance technical textiles and technical coated fabrics to civil engineering, carpet manufacturing, leisure, construction, building products, industrial, print, architecture, and transportation sectors worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Low & Bonar plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LWB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
General Building Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods