DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Mineral & Financial Investments

Mineral and Financial Investments Ltd is an investment company whose purpose is to create value for our shareholders by investing in, financing, and advising junior mining companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mineral & Financial Investments

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MAFL

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial