DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Majedie Investments Plc

Majedie Investments PLC is a public fund launched and managed by Majedie Asset Management Limited. The fund invests in public equity markets across the globe. Majedie Investments PLC was formed in October 1985 and is based in London, United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Majedie Investments Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MAJE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial