DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của McBride plc

McBride plc engages in the production, distribution, and sale of private label household and personal care products to retailers in the United Kingdom and Continental Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
McBride plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MCB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Personal Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods