DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Micro Focus International plc

Micro Focus International plc provides enterprise application management solutions worldwide. The company offers software that allows companies to develop, test, deploy, assess, and modernize business-critical enterprise applications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Micro Focus International plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MCRO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Technical & System Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology