DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Meggitt plc

Meggitt PLC engages in the design and manufacture of products and systems for the aerospace, defense, energy, medical, industrial, test, and transportation markets in North America, Europe, and Asia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Meggitt plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MGGT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods