DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Morgan Sindall plc

Morgan Sindall plc, through its subsidiaries, operates as a construction and regeneration group in the United Kingdom. It operates in five divisions: Fit Out, Construction, Infrastructure Services, Affordable Housing, and Urban Regeneration.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Morgan Sindall plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MGNS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
General Contractors

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods