DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Milestone Pharmaceuticals Inc.

Milestone Pharmaceuticals is a biopharmaceutical company focused on the development and commercialization of innovative cardiovascular medicines. Milestone Pharmaceuticals operates in Canada and the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Milestone Pharmaceuticals Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MIST

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare