DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của John Menzies plc

John Menzies plc provides logistics services primarily in the United Kingdom, Continental Europe, and the Americas. The company operates in two divisions, Aviation and Distribution.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
John Menzies plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MNZS

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services