DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Microsaic Systems

Microsaic Systems serve Human & Environmental Health with online, at-line and front-line workflows for therapeutics, diagnostics, manufacturing, & environmental epidemiology.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Microsaic Systems

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MSYS

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology