DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Northumbrian Water Group plc

Northumbrian Water Group plc, together with its subsidiaries, provides water and waste water management services in the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Northumbrian Water Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NWG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Water Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities